HOSTELIS EN   
                      
LATVISKI     IN ENGLISH   
STUDENTIEMVIESIEMKONTAKTI
  
1 2 3 4
Otrdiena, 23.jūlijs
Vārda dienas: Magda, Magone, Mērija

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


APSTIPRINĀTS
ar SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Valdes  18.06.2024. sēdes protokols Nr.21

SIA "Biznesa augstskola Turība"
 JAUNATNES TŪRISMA MĪTNES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1.    Vispārīgie noteikumi
1.1.    Šie noteikumi nosaka izīrētāja un iemītnieku, t.i. īrnieku, viesu un apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas,  uzturoties SIA "Biznesa augstskola Turība" (turpmāk tekstā – BAT) Jaunatnes tūrisma mītnē Rīgā, Graudu ielā 68A un 68B, turpmāk JTM. Noteikumi piemērojami arī citām personām, kuras saņem izmitināšanas pakalpojumu saskaņā ar līgumu par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu JTM.
1.2.    Atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī uzvedības normas, uzturoties BAT teritorijā, nosaka BAT Iekšējās kārtības noteikumi.
1.3.    Lai lietotu telpas JTM, jānoslēdz attiecīgs līgums vai jāparaksta viesa reģistrācijas karte, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kurā ir personas vārds, uzvārds, fotogrāfija un personas kods vai dzimšanas datums. Tiesības uzturēties JTM telpās ir tikai iemītniekiem – t.i. tādām personām, kurām ir spēkā esošs līgums vai kura ir reģistrēta viesa vai apmeklētāja statusā.
1.4.    JTM diennakts norēķinu stunda ir plkst. 12.00. Ja iemītnieks paliek JTM pēc plkst.12:00 – iemītniekam  jāmaksā dienas maksa – ½ no istabas vai gultasvietas cenas. Ja iemītnieks Jaunatnes tūrisma mītnē paliek pēc plkst.17:00 – viņam jāmaksā  maksa par pilnu diennakti.
1.5.    Ja iemītnieks  JTM atstāj uz zināmu laiku (prakses laikā, brīvlaikā u.c.) istaba vai gultas vieta ir jāatbrīvo un jānodod JTM administratoram. Istabas nodošana un pieņemšana tiek fiksēta līgumā. Ja istabas nodošana nav fiksēta līgumā, tad iemītniekam ir jāmaksā pilna  maksa par attiecīgo laiku. 
1.6.    Iemītnieka apmeklētājam, kurš ieradies JTM, jāpaziņo attiecīgā iemītnieka  vārds, uzvārds un istabas numurs JTM administratoram, kurš pārliecinās, vai iemītnieks atrodas JTM un piekrīt uzņemt apmeklētāju.  Apmeklētājam uzturēšanās JTM atļauta no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00.  Ja viesis vēlas palikt JTM pēc plkst. 23.00, tad viņam jānoformē viesa reģistrācijas kartes termiņš un jāsamaksā  par izmitināšanu. Katrs iemītnieks  ir personīgi atbildīgs par savu apmeklētāju, kā arī apmeklētāja nodarītajiem zaudējumiem (JTM iemītniekam jāiepazīstina savu apmeklētāju  ar Jaunatnes tūrisma mītnes iekšējās kārtības noteikumiem). Apmeklētāja neatļauta ievešana JTM uzskatāma par šo noteikumu pārkāpumu, par ko iemītniekam iestājas BAT Iekšējās kārtības noteikumos paredzētā atbildība.
1.7.    JTM ir tiesības atteikt līguma noslēgšanu vai viesa reģistrēšanu, atteikt  līguma vai viesa reģistrācijas kartes pagarināšanu, ja beidzies to termiņš, kā arī izbeigt līgumu, ja iemītnieks nepilda pienākumus, kas noteikti līgumā vai viesa reģistrācijas kartē, vai netiek ievēroti  BAT Iekšējās kārtības noteikumi  vai Jaunatnes tūrisma mītnes iekšējās kārtības noteikumi, vai arī gultas vieta nepieciešama BAT studējošā vai darbinieka lietošanai. Tāpat JTM ir tiesības atteikt apmeklētāju ielaišanu, ja apmeklētājs atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai JTM darbiniekam ir pamatotas aizdomas, ka tiks pārkāpti JTM iekšējās kārtības noteikumi.
1.8.    JTM ir tiesības nekavējoties pārtraukt līgumu ar personu, kura ir izdarījusi nopietnu vai atkārtotu BAT Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu. Šādai personai ir  nekavējoties jānodod saņemtais inventārs, jāatbrīvo istaba no savām personiskajām mantām un jāatstāj JTM.
1.9.    Personai, kura ir izdarījusi nopietnu vai atkārtotu BAT Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un ar kuru uz šī pamata ir izbeigts līgums vai anulēta viesa vai apmeklētāja reģistrācija, var tikt liegta ieeja un uzturēšanās JTM. 
1.10.    Ikkatra  stāva virtuvi ir atļauts izmantot, kā arī tur atļauts atrasties tikai iemītniekiem, kam  līgums ir noslēgts par šī konkrētā stāva  istabu. 
2.    Iemītnieka  tiesības
2.1.    Izmantot viņam nodoto gultas vietu, istabas inventāru,  labierīcības, iekārtas un koplietojamās telpas (virtuve, dušas telpas, tualetes utt.) tām paredzētajiem mērķiem.
2.2.    Izmantot citus servisa pakalpojumus, kurus sniedz BAT JTM ēkās, kā arī samaksāt noteikto maksu, ja šie servisa pakalpojumi tiek sniegti kā maksas pakalpojumi.
2.3.    Informēt JTM administratoru par priekšlikumiem, novērotajiem saimnieciskas dabas defektiem, bojājumiem  JTM ēkā un inventārā un ierakstīt tos "Starpgadījumu un ierosinājumu žurnālā", kas atrodas pie JTM administratora. Sūdzības par JTM iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu adresējamas JTM vadītājam, bet iesniedzamas Studiju informācijas centrā un tiks izskatītas 30 dienu laikā.
3.    Iemītnieka  un apmeklētāja pienākumi un atbildība
3.1.    Ievērot Latvijas Republikas tiesību normas, pildīt līgumsaistības, ievērot  šos noteikumus, kā arī citus BAT iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus.
3.2.    Līguma termiņa  izbeigšanās dienā, līdz plkst. 12.00, atbrīvot un nodot istabu un/vai gultas vietu un inventāru (tai skaitā gultas veļu) JTM saimniecības pārzinim vai administratoram, atbrīvot istabu un/vai gultas vietu no savām personiskajām mantām, kā  arī  nodot administratoram istabas atslēgu un ieejas karti.
3.3.    Saudzēt JTM materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apjomā. Ja inventārs trūkst vai ir sabojāts, atbildīgais JTM darbinieks noformē aktu, kur zaudējumu atlīdzība tiek noteikta atbilstoši izcenojumiem, kas noteikti valdes priekšsēdētāja izdotā rīkojumā vai atbilst atjaunošanas vērtībai. Zaudējumi jāatlīdzina 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad zaudējumu apmēri ir paziņoti vainīgajai personai.
3.4.    Pēc BAT darbinieka pieprasījuma iepazīstināt ar sevi, nosaucot savu vārdu un uzvārdu, uzrādīt personību apliecinošu dokumentu, kā arī uzrādīt klāt esošo mantu saturu un izpildīt darbinieka norādījumus. Izpildīt BAT personāla rīkojumus un lēmumus saskaņā ar BAT iekšējiem normatīvajiem aktiem.
3.5.    Atstājot JTM istabu, aizslēgt durvis.
3.6.    Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos istabā, istabas iemītniekam klāt neesot.
3.7.    Ievērot savstarpējo attiecību kultūru, tai skaitā izturēties ar cieņu un pieklājīgi pret citiem iemītniekiem, apmeklētājiem, BAT darbiniekiem, respektēt citu personu tiesības, tai skaitā tiesības uz privātumu
3.8.    Nepilngadīgajiem iemītniekiem pēc plkst. 23.00 atrasties savā istabā.
3.9.    No plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 ievērot klusumu – netrokšņot, nelietot muzikālos instrumentus, radiouztvērējus, atskaņotājus, magnetafonus un citas audio ierīces, skaņas aparatūru, kā arī neveikt citas darbības, kas izraisa skaļu troksni, lai netraucētu un neapgrūtinātu citus iemītniekus. Pārējā laikā augstāk minētās darbības atļauts veikt normas robežās, lai netraucētu citus iemītniekus un mācību procesu. 
3.10.    JTM istabās, kā arī koplietošanas telpās aizliegts lietot alkoholu, t.sk. alu vai citas apreibinošas vielas.
3.11.    Smēķēt atļauts tikai šim nolūkam paredzētās, īpaši iekārtotās un apzīmētās vietās.
3.12.    Ievērot elementārās tīrības un kārtības normas, vēdināt istabu. Nepiesārņot telpas un teritoriju. Pēc virtuves lietošanas atstāt to sakoptu. Sadzīves atkritumus nogādāt uz atkritumu savākšanai speciāli paredzētām vietām – atkritumu konteineriem, regulāri, bet ne retāk kā reizi dienā. Kategoriski aizliegts novietot atkritumu maisus vai izbērt tos koplietošanas telpās t. sk. virtuvēs, tualetēs un mazgājamās telpās. 
3.13.    Nenovietot uz ārējām palodzēm priekšmetus, neizkārt tos logos. 
3.14.    Aizliegts JTM istabās un citās telpās patvaļīgi pārbīdīt mēbeles, ierīces un iekārtas, dzīt sienās naglas u.tml., līmēt un piespraust pie sienām un inventāra uzlīmes, plakātus, zīmēt uz istabas sienām un citādi bojāt sienu konstrukcijas, apdari un krāsojumu.
3.15.    Kategoriski aizliegts JTM telpās ievest dzīvniekus. 
3.16.    Neturēt savas personīgās mantas koplietošanas telpās t. sk. JTM gaiteņos, laukumiņos un kāpņu telpās, t.i., ārpus izīrētās telpas.
3.17.    Patvaļīgi neiznest no savas istabas JTM inventāru un citas materiālās vērtības. 
3.18.    Ielaist istabā JTM darbiniekus, Iekšējās drošības dienesta darbiniekus un Tehniskās daļas darbiniekus, lai veiktu inventāra, santehnikas un citu ierīču labošanu, to tehniskā stāvokļa pārbaudi, kā arī šo noteikumu un citu BAT iekšējās kārtības reglamentējošo dokumentu ievērošanas kontroli.
3.19.    Nesankcionēti neveikt istabās un koplietošanas telpās uzlabojumus, papildinājumus.
3.20.    Mainot istabas inventāru, par to obligāti informēt JTM administratoru vai saimniecības pārzini.
3.21.    Nelietot elektriskos sildītājus un citas elektriskās ierīces bez saskaņošanas ar JTM vadītāju.
3.22.    Iepazīstināt savu apmeklētāju ar Jaunatnes tūrisma mītnes Iekšējās kārtības noteikumiem.
3.23.    Informēt attiecīgos BAT darbiniekus par novērotajiem šo noteikumu pārkāpumiem un citām nelikumībām JTM un ierakstīt tos "Starpgadījumu un ierosinājumu žurnālā", kurš atrodas pie JTM administratora. 
3.24.    Apmaksāt papildu pakalpojumus pēc BAT apstiprinātiem izcenojumiem.
3.25.    Aizejot no istabas uz mācībām vai dodoties prom no JTM, jāaizver logs, jāizslēdz elektriskais apgaismojums, radio un citas elektroierīces, jāaizslēdz durvis.
3.26.    Kategoriski aizliegts iemītniekam vai apmeklētājam  izsniegto ieejas karti nodot citām personām.
3.27.    Iekļūt JTM tikai šķērsojot ieejas kontroles iekārtu (Turnikets) tam ar ražotāju noteiktā veidā, izņemot gadījumus, kas ir saskaņoti ar JTM administrāciju vai Iekšējās drošības dienesta darbinieku. 
3.28.    Kategoriski aizliegts iemītniekam izmantot izsniegto ieejas karti, lai šķērsotu ieejas kontroles iekārtu vienā reizē kopā ar citu personu.
4.    Citi noteikumi
4.1.    BAT darbiniekiem, risinot domstarpības un konfliktu gadījumus, pēc pieprasījuma ir pienākums iepazīstināt ar sevi, nosaucot savu vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu, kā arī informēt iemītnieku vai apmeklētāju  par tiesībām apstrīdēt lēmumu vai darbību, kas vērsta pret viņu.
4.2.    JTM darbinieki ir tiesīgi divu cilvēku sastāvā (avārijas vai tehnisku problēmu novēršanas gadījumā – viena cilvēka sastāvā) bez istabas iemītnieka klātbūtnes ieiet istabā, lai pārbaudītu istabas stāvokli, tai skaitā novērstu tehnisku problēmu vai avāriju, vai avārijas izraisītās sekas, kā arī pārbaudītu  šo noteikumu un citu BAT iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu ievērošanu.
4.3.    JTM administrācijai ir tiesības pārvietot iemītnieka  personiskās mantas un nodot tās glabātuvē, ja īrnieks 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā pēc līguma termiņa beigām nav izpildījis šo noteikumu 3.2. punktā noteikto. Personisko mantu pārvietošana uz glabātuvi notiek sastādot par to aktu, kurā tiek uzskaitīta pārvietojamā manta. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta pārvietojamo mantu fotofiksācija. Aktu paraksta vismaz divi JTM administrācijas vai citu BAT struktūrvienību darbinieki. Mantu uzglabāšana ir maksas pakalpojums, kuru iemītnieks  apmaksā saskaņā ar BAT apstiprinātiem izcenojumiem. Jebkurā gadījumā mantu glabāšana netiek nodrošināta ilgāk kā mēnesi pēc līguma termiņa beigām. 

4.4. Ja, beidzoties īres līgumam vai īrnieku pārvietojot uz citu istabu, tiek konstatēts, ka istaba ir atstāta netīra, JTM administrācijai ir tiesības veikt fotofiksāciju, sastādīt aktu un noteikt/pieprasīt istabas tīrīšanas maksu EUR 50.00 (piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā, kā arī anulēt vietas rezervāciju, ja tā ir veikta.

4.5.    JTM administrācijai ir tiesības iemītniekus, ja nepieciešams, pārvietot uz citu istabu un/vai ēku, ja mainās sadzīves apstākļi, radies sadzīves konflikts starp istabas, stāva vai mītnes iemītniekiem  vai, pārkāpjot telpu un materiālās bāzes lietošanas noteikumus, pārējām personām dzīvošana vienā istabā ar konkrēto iemītnieku ir padarīta neiespējama, vai arī gadījumos, ja nepieciešams ievērot valsts pārvaldes izsludināto ārkārtējo situāciju vai izņēmuma stāvokļu noteikumus.  
4.6.    BAT darbiniekiem drošības apsvērumu dēļ ir tiesības veikt sarunas ar JTM iemītnieku vai apmeklētāju ierakstu.


Jaunatnes tūrisma mītnes vadītāja                                                               I. Ernstsone

 

ATSAUKSMES
Kontakti

Tālrunis: +371 67617543
Fax:
E-pasts:
© 2024 Copyright,
SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA

© 2024 Copyright, SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA