HOSTELIS EN   
                      
LATVISKI     IN ENGLISH   
STUDENTIEMVIESIEMKONTAKTI
   
1 2 3 4
Svētdiena, 05.aprīlis
Vārda dienas: Vidaga, Aivija, Vija

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

SIA "Biznesa augstskola Turība"
Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880
Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058

V8
APSTIPRINĀTS
ar SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Valdes  04.10.2018. lēmumu Nr.37

SIA "Biznesa augstskola Turība"
 JAUNATNES TŪRISMA MĪTNES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1.    Vispārīgie noteikumi
1.1.    Šie noteikumi nosaka īrnieku un apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas,  uzturoties SIA "Biznesa augstskola Turība" (turpmāk tekstā – BAT) Jaunatnes tūrisma mītnē Rīgā, Graudu ielā 68B.
1.2.    Atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī uzvedības normas, uzturoties BAT teritorijā, nosaka BAT iekšējās kārtības noteikumi.
1.3.    Lai dzīvotu Jaunatnes tūrisma mītnē, jānoslēdz īres līgums vai viesa reģistrācijas karte, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kurā ir personas vārds, uzvārds, fotogrāfija un personas kods vai dzimšanas datums.
1.4.    Jaunatnes tūrisma mītnes diennakts norēķinu stunda ir plkst. 12.00. Ja īrnieks paliek Jaunatnes tūrisma mītnē pēc plkst.12:00 – īrniekam jāmaksā dienas maksa ½ no istabas vai gultasvietas cenas. Ja īrnieks Jaunatnes tūrisma mītnē paliek pēc plkst.17:00 – viņam jāmaksā īres maksa par pilnu diennakti.
1.5.    Ja īrnieks Jaunatnes tūrisma mītni atstāj uz zināmu laiku (prakses laikā, brīvlaikā) istaba vai gultas vieta ir jāatbrīvo un jānodod Jaunatnes tūrisma mītnes administratoram. Istabas nodošana un pieņemšana tiek fiksēta īres līgumā. Ja istabas nodošana nav fiksēta īres līgumā, tad īrniekam ir jāmaksā pilna īres maksa par attiecīgo laiku. 
1.6.    Īrnieka viesim, kurš ieradies Jaunatnes tūrisma mītnē, jāpaziņo attiecīgā īrnieka vārds, uzvārds un istabas numurs Jaunatnes tūrisma mītnes administratoram, kurš pārliecinās, vai īrnieks atrodas Jaunatnes tūrisma mītnē. Līdz viesa aiziešanai administrators uzglabā vai reģistrē viesa personību apliecinošu dokumentu. Īrnieka viesim uzturēšanās Jaunatnes tūrisma mītnē atļauta no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00, pēc plkst. 23.00 viesim, ja viņš vēlas palikt Jaunatnes tūrisma mītnē, jānoslēdz īres līgums un jāsamaksā īres maksa. Katrs īrnieks ir personīgi atbildīgs par savu viesi (Jaunatnes tūrisma mītnes īrniekam jāiepazīstina savu viesi ar Jaunatnes tūrisma mītnes iekšējās kārtības noteikumiem). 
1.7.    Jaunatnes tūrisma mītnei ir tiesības atteikt īres līguma vai viesa reģistrācijas kartes pagarināšanu un izbeigt īres līgumu, ja īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā vai viesa reģistrācijas kartē, neievēro Jaunatnes tūrisma mītnes iekšējās kārtības noteikumus, gultas vieta nepieciešama BAT studējošā vai darbinieka lietošanai.
1.8.    Jaunatnes tūrisma mītnei ir tiesības nekavējoties pārtraukt īres līgumu ar personu, kura ir izdarījusi nopietnu vai atkārtotu BAT Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, kā arī personai ir nekavējoties jāatstāj Jaunatnes tūrisma mītne.
1.9.    Personai, kura ir izdarījusi nopietnu vai atkārtotu BAT Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un ar kuru ir izbeigts Jaunatnes tūrisma mītnes īres līgums, var tikt liegta ieeja un uzturēšanās Jaunatnes tūrisma mītnē, par ko persona ir rakstiski brīdināta.
1.10.    Pirmā stāva virtuvi ir atļauts izmantot, kā arī tur atļauts atrasties tikai īrniekiem, kam īres līgums ir noslēgts kādā no 1.stāva istabām. 
2.    Īrnieka tiesības
2.1.    Izmantot viņam nodoto istabu, labierīcības, iekārtas un koplietojamās telpas (virtuve, dušas telpas, tualetes utt.) tām paredzētajiem mērķiem.
2.2.     Izmantot citus servisa pakalpojumus, kurus sniedz BAT Jaunatnes tūrisma mītnes ēkā.
2.3.       Informēt Jaunatnes tūrisma mītnes administratoru par priekšlikumiem, novērotajiem saimnieciskas dabas defektiem, nepilnībām Jaunatnes tūrisma mītnē un ierakstīt tos "Starpgadījumu un ierosinājumu žurnālā", kas atrodas pie Jaunatnes tūrisma mītnes administratora.
3.    Īrnieka pienākumi un atbildība
3.1.    Ievērot Latvijas Republikas tiesību normas, līgumsaistības ar BAT, šos noteikumus, kā arī citus BAT iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus.
3.2.    Beidzoties īres līguma termiņam, nodot istabu vai gultas vietu un inventāru (tai skaitā gultas veļu) Jaunatnes tūrisma mītnes saimniecības pārzinim vai administratoram.     
3.3.    Saudzēt Jaunatnes tūrisma mītnes materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apjomā. Ja inventārs trūkst vai ir sabojāts, atbildīgais Jaunatnes tūrisma mītnes darbinieks noformē aktu, kur zaudējumu atlīdzība tiek noteikta atbilstoši izcenojumiem, kas noteikti valdes priekšsēdētāja izdotā rīkojumā vai atbilst atjaunošanas vērtībai. Zaudējumi jāatlīdzina 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad zaudējumu apmēri ir paziņoti vainīgajai personai.
3.4.    Pēc BAT darbinieka pieprasījuma  iepazīstināt ar sevi, nosaucot savu vārdu un uzvārdu, viesa personību apliecinošu dokumentu pārbaudīt pie Jaunatnes tūrisma mītnes administratora, kā arī uzrādīt klāt esošo mantu saturu un izpildīt darbinieka norādījumus.
3.5.    Izbeidzot Jaunatnes tūrisma mītnes īres līgumu, nodot administratoram istabas atslēgu un ieejas karti. 
3.6.    Izpildīt BAT personāla rīkojumus un lēmumus saskaņā ar BAT iekšējiem normatīvajiem  aktiem
3.7.    Atstājot Jaunatnes tūrisma mītnes istabu, aizslēgt durvis.
3.8.    Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos istabā, istabas īrniekiem klāt neesot.
3.9.    Ievērot savstarpējo attiecību kultūru.
3.10.    Nepilngadīgajiem īrniekiem pēc plkst. 23:00 atrasties savā istabā.
3.11.    No plkst 2300 līdz plkst 700 ievērot klusumu - netrokšņot, nelietot muzikālos instrumentus, radiouztvērējus, atskaņotājus, magnetafonus un citas audio ierīces, skaņas aparatūru, kā arī neveikt citas darbības, kas izraisa skaļu troksni, lai netraucētu un neapgrūtinātu citus īrniekus. Pārējā laikā augstāk minētās darbības atļauts veikt normas robežās, lai netraucētu citus īrniekus, un  mācību procesu. 
3.12.    Jaunatnes tūrisma mītnes istabās, kā arī koplietošanas telpās aizliegts lietot alkoholu, t.sk. alu vai citas apreibinošas vielas.
3.13.    Smēķēt atļauts tikai šim nolūkam paredzētās, īpaši iekārtotās un apzīmētās vietās.
3.14.    Ievērot elementārās tīrības un kārtības normas, vēdināt istabu. Nepiesārņot telpas un teritoriju. Pēc virtuves lietošanas atstāt to sakoptu. Sadzīves atkritumus nogādāt uz atkritumu savākšanai speciāli paredzētām vietām - atkritumu konteineriem, regulāri, bet ne retāk kā reizi dienā. Kategoriski aizliegts novietot atkritumu maisus vai izbērt tos virtuvēs, tualetēs un mazgājamās telpās. 
3.15.    Nenovietot uz ārējām palodzēm priekšmetus, neizkārt tos logos. 
3.16.    Aizliegts Jaunatnes tūrisma mītnes istabās un citās telpās patvaļīgi pārbīdīt mēbeles, ierīces un iekārtas, dzīt sienās naglas u.tml., līmēt un piespraust pie sienām un inventāra uzlīmes, plakātus, zīmēt uz istabas sienām un citādi bojāt sienu konstrukcijas, apdari un krāsojumu.
3.17.    Neievest Jaunatnes tūrisma mītnes telpās dzīvniekus. 
3.18.    Neturēt savas personīgās mantas Jaunatnes tūrisma mītnes gaiteņos, laukumiņos un kāpņu telpās, t.i., ārpus izīrētās telpas.
3.19.    Patvaļīgi neiznest no savas istabas Jaunatnes tūrisma mītnes inventāru un citas materiālās vērtības. 
3.20.    Ielaist istabā Jaunatnes tūrisma mītnes darbiniekus, Iekšējās drošības dienesta darbiniekus un saimnieciskā dienesta darbiniekus, lai veiktu inventāra, santehnikas un citu ierīču labošanu, to tehniskā stāvokļa pārbaudi, kā arī šo noteikumu un citu BAT iekšējās kārtības reglamentējošo dokumentu ievērošanas kontroli.
3.21.    Nesankcionēti neveikt istabās un koplietošanas telpās uzlabojumus, papildinājumus.
3.22.    Mainot istabas inventāru, par to obligāti informēt Jaunatnes tūrisma mītnes administratoru vai saimniecības pārzini.
3.23.    Nelietot elektriskos sildītājus un citas elektriskās ierīces bez saskaņošanas ar Jaunatnes tūrisma mītnes vadītāju.
3.24.    Informēt savu viesi par Jaunatnes tūrisma mītnes iekšējās kārtības noteikumiem.
3.25.    Informēt attiecīgos BAT darbiniekus par novērotajiem šo noteikumu pārkāpumiem un citām nelikumībām Jaunatnes tūrisma mītnē, un ierakstīt tos "Starpgadījumu un ierosinājumu žurnālā", kurš atrodas pie Jaunatnes tūrisma mītnes administratora. 
3.26.    Apmaksāt papildus pakalpojumus pēc BAT apstiprinātiem izcenojumiem.
3.27.    Aizejot no istabas uz mācībām vai aizbraucot, jāaizver logs, jāizslēdz elektriskais apgaismojums, radio un citas elektroierīces.
3.28.    Kategoriski aizliegts īrniekam izsniegto ieejas karti nodot citām personām.
3.29.    Iekļūt Jaunatnes tūrisma mītnē tikai šķērsojot ieejas kontroles iekārtu (Turnikets) izņemot gadījumus, kas ir saskaņoti ar Jaunatnes tūrisma mītnes administrāciju.. 
3.30.    Kategoriski aizliegts īrniekam izmantot izsniegto ieejas karti, lai šķērsotu ieejas kontroles iekārtu vienā reizē kopā ar citu personu.


4.    Citi noteikumi
4.1.    BAT darbiniekiem, risinot domstarpības un konfliktu gadījumus, pēc pieprasījuma ir pienākums iepazīstināt ar sevi, nosaucot savu vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu, kā arī informēt īrnieku vai viesi par tiesībām apstrīdēt lēmumu vai darbību, kas vērsta pret viņu.
4.2.    Jaunatnes tūrisma mītnes darbinieki ir tiesīgi divu cilvēku sastāvā (avārijas vai tehnisku problēmu novēršanas gadījumā - viena cilvēka sastāvā) bez istabas īrnieka klātbūtnes ieiet istabā, lai pārbaudītu istabas stāvokli (novērstu tehnisku problēmu vai avāriju) un šo noteikumu un citu BAT iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu ievērošanu.
4.3.    Jaunatnes tūrisma mītnes administrācijai ir tiesības īrniekus, ja nepieciešams, pārvietot uz citu istabu, ja mainās sadzīves apstākļi, radies sadzīves konflikts starp istabas īrniekiem vai, pārkāpjot telpu un materiālās bāzes lietošanas noteikumus, pārējām personām dzīvošana  ar to vienā istabā ir padarīta neiespējama. 
4.4.    BAT darbiniekiem drošības apsvērumu dēļ ir tiesības veikt sarunas ar JTM iemītnieku vai apmeklētāju ierakstu.


Jaunatnes tūrisma mītnes vadītāja                                                               I.Ernstsone


 

ATSAUKSMES
Kontakti

Tālrunis: +371 67617543
Fax: +371 67619152
E-pasts:
© 2020 Copyright,
SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA

© 2020 Copyright, SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA